கல்லும் பூவும்

கவிஞர் அப்துல் ரஹ்மான் அவர்கள் ஒரு கவிதை அல்லது ஒரு வரியை எழுதினர். யாரோ ஒருவர் யாரையோ திட்ட , அந்த திட்டு வாங்கியவரை பூவாஇ நினைத்து,
கல்லின் மீது பூ எறிபவர்கள்
இன்று பூ மீது கல் ஏறிகிறார்கள்.
இந்த வரிகளளில் யாரை இந்த பரந்த கவிஞர் சாடுகின்றார். ஹிந்துகளை தான். எங்கோ பாலைவனத்தில் தோன்றிய ஒரு நிறுவனம், வன்முறை மூலமே பரவிய ஒரு கருத்து, அதை பின்பற்றும் ஒருவர் உலகம் ( சத்அசத்) முழுவதும் இறைவனாய் கருதும் ஒரு பரந்த சமுதாயத்தை கேலி செய்யும் மன உறுதி..
இதை பற்றி எழுதிய நேசகுமாருக்கு ( thinnai.com) பதில் என்ற போர்வையில் மற்றொர்வர் வகாபி என்ற பெயரில் முழங்கி இருக்கிறார்.. வகாபி என்றால் என்ன வென்று கூகிள் சுட்டியவுடன்
Wahhabism was a reformist movement of Sunni Islam attributed to Muhammad ibn Abd-al-Wahhab, an 18th century scholar from what is today known as Saudi Arabia, who advocated a return to the practices of the first three generations of Islamic history. It was initiated to purge Islam of innovations and practices considered to be shirk by the leaders of Wahhabiyya movement.
The preacher after whom Wahhabism is named, Mohammad Ibn ‘Abd al-Wahhab, studied in Basra (in southern Iraq) and is reported to have developed his ideas there.[10][11] He is reported to have studied in Mecca and Medina while there to perform Hajj[12][13] before returning to his home town of ‘Uyayna in 1740.

After his return to ‘Uyayna, Ibn Abd al-Wahhab began to attract followers there, including the ruler of the town, Uthman ibn Mu’ammar. With Ibn Mu’ammar’s support, Ibn ‘Abd al-Wahhab began to implement some of his ideas such as leveling the grave of Zayd ibn al-Khattab, one of the Sahaba (companions) of the Islamic prophet Muhammad, and ordering that an adulteress be stoned to death.

அற்புதமான பூக்கள்.

Advertisements

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: